جزییات نمونه کار

نوع سایت:    ارائه محتوا ویدیویی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap3
javascript
jquery
ajax

مدت تحویل پروژه:     4ماه


سامانه مدیریت آثار معاونت سیمای مرکز استان اردبیل

نوع سایت:    سازمانی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap3
javascript
jquery
ajax

مدت تحویل پروژه:     4ماه
توضیح:   به علت سازمانی بودن سایت لینک جهت مشاهده سایت قرار نگرفته است.


سامانه آرشیو برنامه های صدا و سیما

نوع سایت:    سازمانی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap3
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:     9ماه
توضیح:   به علت سازمانی بودن سایت لینک جهت مشاهده سایت قرار نگرفته است.


نوع سایت:    پزشکی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap3
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:   3ماه


سایت کتاب فروشی

نوع سایت:    فروشگاهی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

bootstrap3
javascript
ajax

مدت تحویل پروژه:   6ماه
توضیح:   در حال تکمیل...


نوع سایت:    شرکتی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

bootstrap3
jquery

مدت تحویل پروژه:   10 روز
توضیح:   سایت به صورت استاتیک می باشد.


نوع سایت:    شخصی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

bootstrap3
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:   3ماه


نوع سایت:    شرکتی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

wordpress

مدت تحویل پروژه:   3ماه


نوع سایت:    سازمانی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap3
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:   2ماه


نوع سایت:    سازمانی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

php mvc
bootstrap4
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:   2ماه


نوع سایت:    فروشگاهی

تکنولوژی های استفاده شده در این سایت:

bootstrap4
javascript
jquery

مدت تحویل پروژه:   20روز
توضیح:   تبدیل طرح های psd به html